WAŻNE DATY:

Nadesłanie zgłoszeń referatów:
20 marca 2012 9 marca 2012
Powiadomienie o akceptacji:
23 marca 2012 12 marca 2012
Nadesłanie pełnej wersji referatu:
30 kwietnia 2012
Powiadomienie o kwalifikacji:
10 czerwca 2012
Wpłata opłaty konferencyjnej:
1 lipca 2012
Rozpoczęcie rejestracji:
1 maja 2012
Zamknięcie rejestracji:
31 lipca 2012

Rejestracja

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (bez referatu) przyjmowane będą w terminie
od 1 maja 2012 do 31 lipca 2012.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy przejść na STRONĘ FORMULARZA ZGŁOSZENIA i wypełnić go:

 1. uzupełnić pola danych osobowych oraz opłat konferencyjnych,
 2. kliknąć przycisk PRZELICZ dla podliczenia należnej opłaty,
 3. kliknąć przycisk DRUKUJ dla zachowania kopii formularza (opcja),
 4. kliknąć przycisk WYŚLIJ w celu przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Alternatywnie można wydrukowany i podpisany dokument przesłać jednym z poniższych sposobów:

 • faxem na numer : 12 633 89 07,
 • pocztą na adres:
  Katedra Informatyki AGH – KKIO’2012,
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  .

Każde przyjęte zgłoszenie (zarówno elektroniczne, jak i faxem czy pocztą) zostanie potwierdzone e-mailem na adres wskazany w formularzu. Osobna informacja zostanie wysłana po wpłynięciu opłaty.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt udziału w Konferencji wynosi (razem z podatkiem VAT 23%):

 • 980,00 zł - dla jednej osoby,
 • 750,00 zł - dla osoby towarzyszącej.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik ma zapewnione uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych i wydarzeniach przewidzianych programem, materiały konferencyjne, udział w konkursach, obiady, kolacje (Welcom party, Gala dinner, Extra dinner) oraz poczęstunki w trakcie przerw kawowych.

Dla uczestników konferencji wydany zostanie Biuletyn Konferencyjny zawierający co najmniej streszczenia artykułów przyjętych przez Komitet Programowy Konferencji, a autorzy przyjętych artykułów otrzymają egzemplarze autorskie kwartalników (być może w terminie późniejszym).

DO ZNIŻEK w opłacie konferencyjnej w wysokości 100,00 zł upoważnieni są:

 • Członkowie PTI z opłaconymi składkami członkowskimi za rok 2012,
 • Członkowie Komitetu Programowego,
 • studenci (I, II i III stopnia studiów).

Dla studentów w zależności od uzyskanych przez organizatorów dodatkowych środków finansowych (z dotacji i od sponsorów) przewidujemy możliwość specjalnych zniżek.

FORMA PŁATNOŚCI

Opłaty prosimy regulować poprzez przelew na poniższe konto:

PTI Oddział Małopolski
NIP: 522-000-20-38
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

Prosimy o wyraźne wskazanie tytułu przelewu: KKIO’2012 – uczestnik: imię i nazwisko

ZAKWATEROWANIE

Rezerwacja miejsc hotelowych i opłaty hotelowe realizowane będą przez uczestników bezpośrednio w hotelach.

Szczegóły - patrz: zakładka MIEJSCE.